Dnia 30.05.2023 r. została zawarta umowa  pomiędzy Gminą Pruszcz  reprezentowaną przez Dariusza Wądołowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz a Spółką Komunalną „Błysk” Sp. z o.o, reprezentowaną przez Prezesa Marka Steca na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pruszcz wraz z pracami towarzyszącymi”.

Koszt inwestycji: 2.109.975,21 zł.

Dofinansowanie ze środków otrzymanej w 2022 roku subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów  z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie  kanalizacji sanitarnej.

Termin realizacji do 25.11.2023 r.


Przedmiot umowy obejmuje:

1)        Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada i przyległych w miejscowości Pruszcz PVC oraz tłocznej PE, montaż studzienek tworzywowych, rewizyjnych, montaż studni betonowych. Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SDR34 SN8 do 1,3 km, Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE SDR17 PN10 do 170 m, oraz budowa przepompowni ścieków.

2)        Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bukowej, Jesionowej i przyległych, grawitacyjnej PVC oraz tłocznej PE, montaż studzienek tworzywowych, rewizyjnych, montaż studni betonowych.  Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SDR34 SN8 do 800 m, Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE SDR17 PN10 do 150 m.

FOTORELACJA