Projekt „Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu FEKP.06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców.


Działanie FEKP.06.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP
Cel szczegółowy EFRR.CP4.II - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 6 967 078,99 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 6 967 078,99 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych, obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1)    z EFRR w kwocie nie większej niż: 5 501 386,11 zł, co stanowi nie więcej niż: 78,976%  kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu
2)    z budżetu państwa w kwocie nie większej niż: 644 221,90 zł

Termin realizacji Projektu
1)    rozpoczęcie: 01.02.2024 r.
2)    zakończenie: 30.06.2025 r.

 Całkowita wartość robót budowlanych inwestycji przez generalnego wykonawcę -  8 894 064,45 zł.

Projekt zakłada budowę przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu.

FOTORELACJA