Park

Gmina Pruszcz w 2019 roku zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  na dofinansowanie  przedsięwzięcia pn. „Doposażenie ścieżki edukacyjnej przy ul. Okrężnej w Pruszczu” w wysokości dotacji 2 699,00 zł z udziałem własnym Gminy w wysokości 2861,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem została doposażona ścieżka edukacyjna przy ul. Okrężnej w Pruszczu o nową tablicę edukacyjną : KOŁO WIEDZY oraz dwa Ławostoły z grami planszowymi.


Park powstał w 2018 roku w ramach projektów realizowanych z WFOŚiGW:

- Urządzenie terenu zieleni w postaci parku przy ul. Okrężnej w Pruszczu.

- Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Okrężnej w Pruszczu.

Wojewódzki Fundusz przyznał na realizacje w/w zadań dofinansowanie w kwocie: 14 600,00 zł i 10 000 zł. Z udziałem środków z Gminy zagospodarowano teren na park i zbudowano ścieżkę edukacyjną, która będzie służyła mieszkańcom gminy, dzieciom i młodzieży.

W parku posadzono: brzozy pożyteczne (28 szt.), graby pospolite forma żywopłotu (20 szt.), robinię akacjową (25 szt.). Zamontowano tablice edukacyjne, które pozwolą  osobom spacerującym wzbogacić wiedzę na temat otaczającej przyrody. Tematyka tablic: dendrologia; poznajemy ptaki, pszczoły oraz grzyby leśne.