Droga w Mirowicach

W roku 2021 gmina przy dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Celowego "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice"

Całkowita wartość zadania - 1.029.987,50 zł, 
Kwota udzielonego dofinansowania z FDS - 617.992,00 zł.

Zakres inwestycji: 
- Droga na odcinku 993 m, w tym: budowa jezdni o zmiennej szerokości: 3,50-5,50 m z mijankami w obrębie skrzyżowań, chodnika przy jezdni o szerokości 2,00 -2,50 m, strona lewa: 183 m, dwóch peronów przy przystankach autobusowych, obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m
- Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1270C.
- Budowa skrzyżowania z drogą gminną nr 031131C.
- Oznakowanie pionowe i poziome drogi,  przejście dla pieszych wyposażone w aktywne znaki drogowe  D-6,  miejscowe ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz progi zwalniające wyspowe, oznaczone miejsce przystanku autobusowego.
- Wyprofilowanie i obsiane trawą terenów niezagospodarowanych przez infrastrukturę drogową, dotyczy to również wszystkich rowów.
- Oczyszczenie z porastającej zieleni, udrożnienie i oczyszczenie przepustów.
- Rozbiórka istniejących elementów kolidujących z projektowanym opracowaniem, w tym: nawierzchni jezdni z kruszywa, utwardzonych nawierzchni zjazdów, chodników i dojść do posesji znajdujących się w granicach działek drogowych. Rozbiórka wszystkich istniejące krawężniki i obrzeży ograniczających.
- Wymiana kolidujących skrzynek do zasuw liniowych i hydrantów występujących w sieci wodociągowej oraz dostosowanie ich wysokości do projektowanych rzędnych.

Zadanie obejmuje dodatkowo przebudowanie skrzyżowań z drogami gminnymi oraz przebudowę sieci teletechnicznej.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice”  realizowane w 2021 roku przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy współudziale Gminy Pruszcz.