W ramach w/w operacji wybudowano w 2021 roku odcinek sieci wodociągowej w Niewieścinie oraz wysoko wydajne oczyszczalnie ścieków dostosowane technologicznie do specyfiki budynków z których będą oczyszczane ścieki tj. Szkoła Podstawowa Niewieścin z lokalizacją w Niewieścinie oraz Zbrachlinie, Szkoła Podstawowa Łowinek, Szkoła Podstawowa Serock, Przedszkole w Serocku, Dom Kultury w Serocku, budynek komunalny w Serocku z Ośrodkiem Zdrowia oraz świetlica w Łowinku.

Projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej” typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.