Prace budowlane obejmują docieplenie ścian, stropodachu i wymianę pokrycia dachowego. Budynek zyska nowa elewację oraz opaskę betonową wokół budynku.

Projekt pn.: Termomodernizacja budynku świetlicy w Łaszowie w ramach współfinansowania ze środków UE - podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.