Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023 jest dokumentem, na potrzeby którego przeprowadzono dogłębną analizę sytuacji w gminie Pruszcz. Efektem tych prac było wyznaczenie obszaru, na którym występują czynniki zakłócające rozwój, gdzie pojawiają się liczne problemy natury społecznej, a stan techniczny infrastruktury wiejskiej nie jest zadowalający. Niniejszy dokument został opracowany by przeciwdziałać występującym na obszarze zdegradowanym negatywnym zjawiskom.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny oraz podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, integrujące w sposób kompleksowy następujące dziedziny: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną.

Dokument będzie podstawą dla interesariuszy rewitalizacji do ubiegania się o fundusze unijne na realizację działań społecznych i infrastrukturalnych.

PROJEKTY

Modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwa Bagniewko wraz z przebudową drogi dojazdowej

W 2019 roku zakończyliśmy modernizację świetlicy wiejskiej w Bagniewie.

Zakres projektu obejmował:
- Prace remontowo-budowlane budynku polegające na wymianie stolarki drzwiowej, obróbce blacharskiej dachu, malowaniu ścian wewnętrznych, licowaniu ścian, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (wymiana instalacji oraz izolacji instalacji CO, montaż pieca elektrycznego wraz z naczyniem zbiorczym, montaż grzejników).

- Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej na odcinku 145 m w celu poprawy dojazdu do świetlicy.

Zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej” realizowane zostało w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023.
Z puli środków Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” przeznaczonych na działania z osi 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020

Gmina otrzymała dofinansowanie na poziomie 79,39%, tj. 118.988,56 zł.
Wydatki ogółem wyniosły 152 784,27, w tym wydatki kwalifikowane - 149 897,41 zł.