Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023 jest dokumentem, na potrzeby którego przeprowadzono dogłębną analizę sytuacji w gminie Pruszcz. Efektem tych prac było wyznaczenie obszaru, na którym występują czynniki zakłócające rozwój, gdzie pojawiają się liczne problemy natury społecznej, a stan techniczny infrastruktury wiejskiej nie jest zadowalający. Niniejszy dokument został opracowany by przeciwdziałać występującym na obszarze zdegradowanym negatywnym zjawiskom.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny oraz podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, integrujące w sposób kompleksowy następujące dziedziny: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną.

Dokument będzie podstawą dla interesariuszy rewitalizacji do ubiegania się o fundusze unijne na realizację działań społecznych i infrastrukturalnych.

PROJEKTY

Modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwa Bagniewko wraz z przebudową drogi dojazdowej

W 2019 roku zakończyliśmy modernizację świetlicy wiejskiej w Bagniewie.

Zakres projektu obejmował:
- Prace remontowo-budowlane budynku polegające na wymianie stolarki drzwiowej, obróbce blacharskiej dachu, malowaniu ścian wewnętrznych, licowaniu ścian, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (wymiana instalacji oraz izolacji instalacji CO, montaż pieca elektrycznego wraz z naczyniem zbiorczym, montaż grzejników).

- Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej na odcinku 145 m w celu poprawy dojazdu do świetlicy.

Zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej” realizowane zostało w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023.
Z puli środków Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” przeznaczonych na działania z osi 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020

Gmina otrzymała dofinansowanie na poziomie 88 %, tj. 134 266,81 zł.
Wydatki ogółem wyniosły 152 784,27.

FOTOGALERIA
Świetlica wiejska w Bagniewku

Aktywność społeczna i zawodowa – mój wybór, moja szansa – rewitalizacja społeczna w Bagniewku.

Projekt realizowany w okresie od 02.11.2020 do 31.10.2021.

Projekt „Aktywność społeczna i zawodowa – mój wybór, moja szansa – rewitalizacja społeczna w Bagniewku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Wartość projektu: 162 000,00  zł. Kwota dofinansowania: 144 200, 00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej

Zakres projektu:
- Prace remontowo-budowlane budynku polegają na na ociepleniu ścian,położeniu nowej elewacji,płytek na tarasie i schodach,wymianie stolarki drzwiowej, obróbce blacharskiej dachu, malowaniu ścian wewnętrznych, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (wymiana instalacji oraz izolacji instalacji CO, montaż pieca elektrycznego wraz z naczyniem zbiorczym, montaż grzejników).

- Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej na odcinku 157 m w celu poprawy dojazdu do świetlicy.

Zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej” realizowane zostało w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023.
Z puli środków Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” przeznaczonych na działania z osi 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020.

Gmina otrzymała dofinansowanie na poziomie 89,69%, tj. 188 623,00 zł.
Wydatki ogółem wyniosły 238 483,66 zł.

Świetlica wiejska z drogą dojazdową w Topolnie

Aktywność społeczna i zawodowa – mój wybór, moja szansa – rewitalizacja społeczna w Topolnie

Projekt realizowany w okresie 2021/2022

Projekt „Aktywność społeczna i zawodowa – mój wybór, moja szansa – rewitalizacja społeczna w Topolnie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Wartość projektu: 162 000,00  zł. Kwota dofinansowania: 144 200, 00 zł