• Korzystne położenie geograficzne oraz warunki naturalne,
  • Dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną,
  • Duży potencjał siły roboczej,
  • Bogatą ofertę inwestycyjną,
  • Zminimalizowana biurokracja oraz życzliwość i pomoc władz w procesie inwestycji.
Droga S5

Dostępność komunikacyjna zapewniona jest przez drogę krajową Nr 5 (projektowaną trasę szybkiego ruchu S5), łączącą Dolny Śląsk z Trójmiastem, jedną drogę wojewódzką Zbrachlin – Borówno oraz rozbudowaną sieć 18 dróg powiatowych i 43 dróg gminnych.

Odległość od siedziby gminy, Pruszcza do Bydgoszczy i Torunia (stolic województwa kujawsko-pomorskiego) wynosi odpowiednio ok. 35 i 70 km, do Świecia (siedziby władz powiatowych) wynosi ok. 24 km, do Gdańska (stolicy województwa pomorskiego) wynosi ok. 165 km, a do Portu Lotniczego w Bydgoszczy ok. 40 km.

Na terenie wsi Pruszcz znajduje się blisko 120 ha terenów przeznaczonych docelowo na inwestycje w zakresie działalności gospodarczej, tj. przetwórstwo rolno – spożywcze, usługi, jak również budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

W 2009r. zostały ukończone prace związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tego terenu, który stworzył m.in. możliwości zabudowy jednorodzinnej w bardzo atrakcyjnej części wsi Pruszcz (centrum wsi, bliskość dworca kolejowego). Na XLIV Sesji Rady Gminy Pruszcz, na mocy uchwały Nr XLIV/305/2009, przyjęty został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w miejscowości Pruszcz. Oznacza to zielone światło dla potencjalnych inwestorów, zainteresowanych realizacją przedsięwzięć z zakresu budownictwa mieszkaniowego bądź działalności produkcyjnej.

Drugim ważnym potencjalnie miejscem sprzyjającym rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Pruszcz, jest obszar położony we wsi Parlin, przylegający bezpośrednio do linii kolejowej znaczenia państwowego Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów.

W ofercie Gminy Pruszcz znajdują się tereny pod zainwestowanie dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i baz; teren zabudowy usługowe o charakterze rzemieślniczym – warsztaty, salony sprzedaży.

Gmina Pruszcz zaprasza również wszystkich do zamieszkania na jej terenie oferując do sprzedaży tereny pod zabudowę mieszkaniową.

Mapa Gminy Pruszcz
Pruszcz na mapie województwa

Możliwość zabudowy nieruchomości na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynika wyłącznie z przeznaczenia terenu określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zabudowa działek na obszarach położonych poza granicami obszarów objętych planami miejscowymi możliwa jest wyłącznie przy spełnieniu warunków wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U z 2012, poz. 647 ze zm.)

ZANIM KUPISZ, ZAPYTAJ - URZĄD GMINY PRUSZCZ, pokój nr. 14, tel.: 52 562 43 19.